Udskriv

§ 1 Navn Hjemsted Rådets navn er Uhre Udviklingsråd Dets hjemsted er Uhre og omegn, Ikast-Brande Kommune

§ 2 Formål Rådets formål er at fremme beskæftigelsen og udvikling i Uhre og omegn, samt at fremme enhver sag af almen interesse, som skønnes at være af værdi for kommunen.

§ 3 Medlemmer Som medlem kan optages alle personer, der kan gå ind for rådets formålsparagraf. Stemmeberettiget er kun medlemmer over 18 år.

§ 4 Kontingent Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det følgende år. Kontingentet betales forud for et år af gangen.

§ 5 General-forsamlingen Generalforsamlingen er den øverste myndighed i rådets anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årlig i februar eller marts. Den skal bekendtgøres med mindst 10 dages varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent 2. Formand aflægger beretning. 3. Kasserer fremlægger revideret driftsregnskab og status. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 7. Eventuelt

Dirigenten leder forsamlingen og afgør alle spørgsmål der vedrører stemmeafgivningen. Afstemning skal være skriftlig, når det forlanges, dog skal alle valg af bestyrelsesmedlemmer foretages skriftlig, såfremt der er foreslået mere end 1 kandidat til samme hverv. Blanke stemmesedler og undladelse af at deltage i afstemningen ved håndsoprækning betragtes som ikke afgivne stemmer og medregnes ikke ved stemmeoptællingen. Hvert fremmødt medlem over 18 år har 1 stemme, Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt i denne vedtægt. Vedtægtsændring kræver 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt til rådets formand seneste 4 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/5 af rådets medlemmer skriftligt til bestyrelsens formand fremsender begæring derom med angivelse af de(t) emne(r), der ønskes behandlet. Indvarsling a og bekendtgørelse som for ordinær generalforsamling. Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 6 Bestyrelsen Rådet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, idet der afgår skiftevis tre og fire medlemmer. Af sin midte vælger bestyrelsen formand for 1 år af gangen, øvrige medlemmer for 2 år af gangen som næstformand, kasserer, sekretær. Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen kan hvis den finder det nødvendigt nedsætte arbejdsudvalg, hvori kan indgå medlemmer udenfor bestyrelsen. Samtlige vedtagelser indføres af sekretæren i en forhandlingsprotokol. Rådets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Inden 1. februar skal det af bestyrelsen afsluttede regnskab for det forløbne regnskabsår være tilstillet rådets revisor, der skal tilbagelevere regnskabet med revisorpåtegning inden generalforsamlingen. Kassereren fører regnskabet, samt modtager og kvitterer for alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger af anviste regningskrav. Kassereren skal føre kassebog og medlemsprotokol. Revisor skal have uhindret adgang til at kontrollere regnskabsbøger og midler og påse, at medlemsprotokol altid er ajour. Kassebeholdningen indsættes i bank eller sparekasse.

§ 7 Hæftelse Rådets hæfter med hele rådets formue for opfyldelse af rådets forpligtelser. Der påhviler ikke rådets medlemmer noget personligt ansvar for opfyldelse af rådets forpligtelser.    § 8 Opløsning Rådets opløsning kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling når 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, Ved en evt. opløsning overgår rådets midler til velgørende formål efter generalforsamlingens bestemmelse.