Vandværk

Vedtægter for

I/S Uhre Vandværk

§ 1

Selskabets formål i henhold til regulativ for de private vandværker i Brande Kommune er at forsyne medlemmernes ejendomme og eventuelle andre forbrugere med godt vand.

§ 2

Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde. Betingelser for optagelse er fastlagt i regulativ for de private vandværker i Brande Kommune og selskabets vedtægter.

§ 3

Selskabets medlemmer hæfter udadtil solidarisk for selskabet og indadtil i forhold til afgifter.

§ 4

Selskabets medlemmer forpligtiger sig til at aftage vand fra vandværket og betale de til enhver tid herfor gældende afgifter, som fastlagt i vandværkets takstblad.

Vedrørende enkelt ejendomme med mere end et stk. selvstændig bolig / lejlighed gælder den faste årlige afgift pr. lejlighed / bolig.

§ 5

Sidste frist for rettidig indbetaling er 14 dage fra fakturaens dato. Med hensyn til forsinkelse med betaling henvises til regulativ punkt 17.

§ 6

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Der foretages revision af registreret eller statsautoriseret revisionsfirma.


§ 7

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Gældende takstblad og budget for det kommende år forelægges generalforsamling til orientering.
  5. Valg af bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der afgår henholdsvis 2, 1, 2 ,2 ,1 , 2 osv. I 1988 afgår 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 års valgperiode).
  7. Valg af 2 revisorer for 2 år, der afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning og en revisorsuppleant, der vælges for 1 år.
  8. Eventuelle forslag fra medlemmer, der indgives til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
  9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer stiller krav derom med skriftlig angivelse af dagsorden.

Indvarsling af ordinære og ekstraordinær generalforsamlinger sker med 14 dages varsel i lokal ugeavis.

Over det på generalforsamlingen passerede, indføres et resume i vandværkets protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 8

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, uanset de mødtes antal.

Hver grundejer kan kun, enten personligt eller ved sin ægtefælle / samlever afgive én stemme uanset antal tilsluttede ejendomme.

Et medlem kan dog skriftlig give fuldmagt til et andet medlem til at afgive stemme på hendes eller hans vegne.

Ingen kan repræsentere mere end i alt 2 stemmer.

Enhver interessent kan kræve skriftlig afstemning,

idet dog valg til bestyrelsen, altid skal være skriftlig.

§ 9

Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsninger kræves, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er tilstede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget med den nævnte kvalificerede majoritet, uden at halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage herefter med 8 dages frist indvarsle til ny generalforsamling, og såfremt forslaget denne gang vedtages ved simpelt flertal af de, på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, er forslaget gyldigt vedtaget, uanset de mødtes antal.

§ 10

Bestyrelsen konstituerer sig for 1 år ad gangen med formand, kasserer, næstformand og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, Ved alle afstemninger gælder simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 2 af dens medlemmer forlanger det. Formanden indkalder til og leder møderne. Protokol føres over alle forhandlinger og beslutninger. Et mindretal har ret til at få tilført protokollen en motivering af sit synspunkt.

§ 11

Bestyrelsen leder interessentselskabets anliggender, den administrerer vandværket og antager eller afskediger den fornødne arbejdskraft, den repræsenterer interessentselskabet overfor tredjemand og er berettiget til at afslutte og hæve kontraktforhold på interessentselskabets vegne.

Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, og det gælder også ved afhændelse af fast ejendom, samt optagelse af lån. Bestyrelsen fastsætter honorar til formand, kasserer, bestyrelse og revisorer.

§ 12

Hver interessent kan ved henvendelse til vandværkets bestyrelse få udleveret et eksemplar gældende vedtægter, takstblad og regulativ.

I tilfælde af søgsmål er interessenterne uden hensyn til deres personlige værneting pligtige til at møde som sagsøgt for vandværkets værneting.

§ 13

Interessentselskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes, ved at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget og i øvrigt efter samme regler som gældende for vedtægtsændringer, som anført i § 9. Hvis selskabets opløsning vedtages, vælger generalforsamlingen en eller flere likvidatorer til at forestå likvidation. Under likvidationen gælder fortsat vedtægternes bestemmelser og generalforsamling, regnskabsaflæggelse og revision.

Foranstående vedtægter er endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling

d. 25. marts 1993 og er hermed gældende fra denne dato.